Národný park Malá Fatra

Národný park Malá Fatra

Národný park Malá Fatra patrí medzi najcennejšie územia na Slovensku vďaka svojej krásnej, zachovalej a pestrej prírode. Pohorie rozdeľuje rieka Váh na dve časti – Krivánsku a Lúčanskú Fatru. Územie bolo pôvodne chránené ako Chránená krajinná oblasť Malá Fatra a neskôr bola Krivánska časť vyhlásená za národný park.

Základné informácie

Rozloha národného parku je 22 630 ha a ochranné pásmo má rozlohu 23 262 ha. Malá Fatra je najzápadnejšie položeným jadrovým pohorím Karpát s veľkou pestrosťou reliéfu a výrazným rozdielom nadmorskej výšky na relatívne malej ploche. Park zasahuje do okresov Žil, Martin, Ružomberok a Dolný Kubín.

Ochrana prírody

Územie národného parku bolo zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako územie európskeho významu a chránené vtáčie územie. V rámci tejto sústavy sa turáni 26 typov biotopov, 6 druhov rastlín a 29 druhov živočíchov európskeho významu. Správa NP Malá Fatra má vo svojej pôsobnosti aj 8 navrhovaných území európskeho významu.

Národný park Malá Fatra
Národný park Malá Fatra

Maloplošné chránené územia

V národnom parku sa nachádzajú viaceré maloplošné chránené územia s najvyšším stupňom ochrany. Patrí sem 14 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Tieto územia chránia najzachovalejšie lesné spoločenstvá a iné vzácne biotopy.

Flóra

Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených vyše 973 vyšších a viac ako 1 141 nižších druhov rastlín. Medzi nimi sa nachádzajú západokarpatské a karpatské endemity, ako aj endemity Malej Fatry. Mnohé druhy rastlín sú zaradené do Červeného zoznamu ohrozených druhov. Najbohatšia flóra sa vyskytuje na dolomitoch a vápencoch.

Národný park Malá Fatra
Národný park Malá Fatra

Lesy

Lesy zaberajú až 70 % rozlohy národného parku. Prirodzene sa tu vyskytuje 7 lesných vegetačných stupňov od dubovo-bukového až po pásmo kosodreviny. Pôvodný zmiešaný les tvorila tzv. karpatská zmes buka, smreka, jedle a iných drevín. V súčasnosti prevládajú listnaté dreviny nad ihličnatými. Najrozšírenejšou drevinou je buk, nasleduje smrek, jedľa, kosodrevina a javor horský.

Zaujímavosti

V národnom parku sa nachádzajú viaceré unikátne prírodné útvary a spoločenstvá. Patria sem reliktné boriny na skalných terasách, tis európsky v Lučivnej, kyslé dubové bučiny pri Starom hrade či súvislé pásma kosodreviny v oblasti Malého a Veľkého Kriváňa a Chlebu.

Národný park Malá Fatra
Národný park Malá Fatra

NAJ v Národnom parku Malá Fatra

Medzi TOP atrakcie národného parku patrí najvyšší vrchol Veľký Kriváň (1709 m n.m.), najznámejší vrchol Veľký Rozsutec (1609 m n.m.), najväčší vodopád Šútovský vodopád (38 m) či najznámejšia skala Modliaci sa mních v Tiesňavách. K najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu patria Vrátna dolina, Malá Lučivná, Trusalová, Zázrivá a Terchová.

Návštevný poriadok

Pri návšteve národného parku a jeho ochranného pásma je dôležité dodržiavať návštevný poriadok. Návštevníci by sa mali správať tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prírody, rušeniu pokoja a znečisťovaniu prostredia. Pohyb peši je povolený po turistických a náučných chodníkoch v určenom čase. Bicyklovanie a pohyb motorových vozidiel je možný len po vyhradených komunikáciách a trasách.

Malá Fatra je prírodnou perlou Slovenska

Národný park Malá Fatra je skutočnou prírodnou perlou Slovenska. Svojou rozmanitosťou, krásou a vzácnymi biotopmi láka návštevníkov z celého sveta. Pri návšteve tohto unikátneho územia je však dôležité rešpektovať pravidlá ochrany prírody a správať sa zodpovedne, aby sme mohli krásy Malej Fatry obdivovať aj v budúcnosti.

Národný park Malá Fatra
Národný park Malá Fatra